شما ميتوانيد برنامه همزمان ما را هر چهارشنبه از ساعت 14 و 15 دقيقه الي 16
روي موج اف ، ام ، رديف 98.9 مگاهرتز گوش کنيد